Poslání, cíle

Posláním Adiktologické poradny PREVENT  je pomáhat lidem, kteří hledají řešení obtíží spojených se závislostním chováním.

Cíle

  • Podporovat klienta při řešení aktuální situace v souvislosti se závislostním chováním
  • Podporovat klienta v udržení žádoucí změny, která vede k plnohodnotnému prožívání života a jejich zapojení do společnosti
  • Využitím spolupráce institucí a organizací zajistit komplexní podporu klienta
  • Zprostředkovat kontakt a spolupráci s dalšími subjekty v případě zájmu klienta, jako jsou např. probační a mediační služba, oddělení sociálně právní ochrany dětí, sociální kurátoři, úřady práce, školní zařízení, psychiatrická pomoc aj.
  • Rozvíjet kompetence klienta tak, aby dokázal svoji nepříznivou situaci řešit

Cílem služeb je tedy spolu s klientem (bez něho a jeho snahy nelze nabízet a realizovat pomoc) aktivně hledat možnosti řešení jeho nepříznivé sociální situace a přispět k přiměřené psychické a sociální pohodě, stabilizaci či abstinenci. Aktivně znamená, že klient sám chce se svojí situací něco dělat a chce se na procesu změny sám podílet.

Výsledkem bude, že lidé, kteří přišli s žádostí řešit problémovou situaci, jsou nyní schopni takové situace zvládat samostatně ve svém přirozeném prostředí. Při tom všem mohou žít běžným životem. To nemusí nutně znamenat, že plníme zakázku společenskou. Klient sám určuje, co potřebuje, zda se mu žije lépe (či zda se rozhoduje pro abstinenci) než když se rozhodl navštívit poradnu.

V případě, že je klient do poradny poslán jinou osobou či institucí, zjišťujeme navíc, jaká jsou očekávání a potřeby této osoby či instituce a zda se tyto potřeby mohou potkat s potřebami klientovými. Takový přístup umožňuje efektivní spolupráci poradny a klienta. Pokud ambulantní péče selhává, může být výsledkem dojednávání zprostředkování rezidenční léčby. Základní nabídkou APP je však ambulantní program, nabízející pomoc tak, aby uživatelé a jejich rodiny mohli problémovou situaci řešit ve svém přirozeném prostředí, což považujeme za smysluplné.