Cílová skupina


Cílovou skupinu obecně tvoří osoby ohrožené závislostí na návykových látkách nebo jejich blízcí hledající možnosti řešení, na kterém se chtějí aktivně podílet. 


Cílová skupina konkrétně:

UŽIVATELÉ DROG:

  • Experimentátoři - osoby, které různé drogy tzv. zkouší, občasně a nepravidelně užívají různé drogy a typy droga a nemusí mít při tom problémy v jiných oblastech. Nejčastěji se jedná o mladistvé přicházející s rodiči. Tuto formu považujeme za optimální.
  • Příležitostní a rekreační uživatelé drog - u této cílové skupiny se stalo užívání drog již součástí životního stylu, ale není častější než jednou týdně a jeho důsledkem není (nebo zatím není) vznik drogové závislosti a dalších problémů. Typické je užívání marihuany, LSD či extáze na tzv. tanečních parties. Ve většině případů se jedná o mladistvé v rozmezí 16 - 21 let jako u experimentálního užívání.
  • Problémoví uživatelé drog, závislí - podle EMCDDA je problémové užívání definováno jako intravenózní užívání drog (IUD) a/nebo dlouhodobé a pravidelné užívání opiátů, kokainu a drog amfetaminového typu. V této cílové skupině dominuje časté užívání drog (např. s denní frekvencí), jsou narušené sociální vztahy, pracovní návyky, v životě člověka převládá užívání drog nad jinými aktivitami. Do pojmu PUD nezahrnujeme užívání konopí a extáze.

UŽIVATELÉ ALKOHOLU:

Nabízíme především psychosociální složku léčby závislosti pacientům docházejícím na Antabus do jiného zdravotního zařízení nebo i těm, kteří farmakoterapii nepodstupují.

EXUSEŘI:

Bývalí uživatelé drog, kteří např. nesplňují kritéria pro vstup do doléčovacího centra nebo potřebují krátkodobé poradenství nebo krizovou intervenci.

SOCIÁLNÍ OKOLÍ:

  • rodiny, ve kterých byl zaznamenán problém související s užíváním omamných a psychotropních látek nebo jinou závislostí (gambling)
  • rodiny, kde se výše popsané problémové chování týká dětí a mladistvých
  • partneři uživatelů a rodinní příslušníci

Zvláštní cílovou skupinou jsou osoby, které jsou do poradny poslány jinou institucí, provádějící sociální kontrolu. Jedná se především o klienty, kteří jsou posláni:
  1. Odborem sociálních věcí - oddělením sociálně-právní ochrany dětí nebo kurátory pro mládež
  2. Probační a mediační službou ČR - soudně nařízený dohled u uživatelů drog